Проектиране, строителство и ремонт на пътища

ОБЯВИ

7200 Разград
ул. "Княз Борис" 120


тел. 084 661328 - изпълнителен директор
084 661332 - ръководител отдел Строителство
084 660016 - ръководител ЕМО
084 661325 - асфалтова база, началник, Разград
089 2219161 - асфалтова база, портал, Разград


0848 73367 - кариера Кубрат, началник
0848 73374 - кариера Кубрат, портал


084 662798 - счетоводство
факс 084 661329имейл: roads_rz@mail.bg
https://roads-rz.domino.bg

 

Дружеството е създадено през май 1993 г. по заповед на Министерството на транспорта е създадено. “Пътно строителство” АД е специализирано в строителство, ремонт и зимно поддържане на пътища и улици, производство на асфалтови смеси, каменно брашно, бетон и бетонови изделия. Извършва услуги със строителна механизация и автотранспорт. От юли 1999 година е 100% частна собственост след приватизация на фирмата.

В “Пътно строителство” АД работят 130 служители и работници, от които 30 инженерно-технически персонал.

Собственост на “Пътно строителство” АД е Асфалтова база – Разград, където са инсталирани асфалтосмесител SIM CB 100P,мелница за каменно брашно CIMA и бетонов възел. Произвеждаме бетонови изделия – бетонови бордюри, пътни ивици, тротоарни плочки, италиански улеи, елементи за облицовани пътни окопи, плочи за облицовка на пътни окопи, бетонови тухли и други декоративни изделия. От 2005 г. по договор за концесия на Кариера “Кубрат” произвеждаме и трошен камък.

“Пътно строителство” АД е изпълнител на обекти финансирани по програми на ЕС. Основни клиенти на фирмата са Агенция “Пътна инфраструктура” и общините в Разградска област.

От 29 септември 2003 година във фирмата има сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001, а от октомври 2009 година сертифицирана интегрирана система за управление по БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001 и OHSAS 18001.

“Пътно строителство” АД е член на Камарата на строителите на България и от 29.02.2008 г. е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група – строежи от II до V категория, втора група – строежи от I до IV категория, четвърта група – строежи от II и III категория и пета група.

Основни приоритети на фирмата са модернизиране на производството, закупуването на съвременна пътностроителсна техника, използване на екологично чисти технологии и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и слижителите на фирмата.